BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Abdest alırken okunacak dualar

Sual: Abdest alırken okunacak dua var mıdır, varsa nelerdir ve ne zaman okunacaktır?
Cevap: Abdest alırken okunacak dualar, Miftâh-ul-Cennet ilmihâlinde şöyle bildirilmektedir:
“Abdest almaya başlarken; (Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîkıl-îmâni elhamdü lillahillezî ce'alel-mâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren) denir.

Ağzına su verince; (Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ azmeü ba'dehü ebeden) denir.
Burnuna su verirken; (Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri) denir.

Yüzünü yıkadıkta; (Allahümme beyyıd vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tesveddü vücûhü a'dâike) denir.

Sağ kolunu yıkadıkta; (Allahümme a'tınî kitâbî bi-yemîni ve hâsibnî hisâben yesîren) denir.
Sol kolunu yıkadıkta; (Allahümme lâ tü'tınî kitâbî bişimâlî velâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden) denir.

Başını meshedince; (Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alennâri ve ezıllenî tahte zılli Arşıke yevme lâ zılle illâ zıllüke) denir.

Kulaklarına mesih verdikte; (Allahümme-c'alnî minelle-zîne yestemi'ûnel-kavle fe-yettebi'ûne ahseneh) denir.

Boynuna mesih verdikte, (Allahümme a'tik rekabetî minennâri vahfaz mines-selâsili vel-ağlâl) denir.
Sağ ayağını yıkadıkta; (Allahümme sebbit kademeyye alessırâtı yevme tezillü fîhil-akdâm) denir.
Sol ayağını yıkadıkta; (Allahümme lâ tatrud kademeyye alessırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a'dâike. Allahümmec'al sa'yî meşkûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len'tebûre) denir.

Abdest almayı bitirdikten sonra;
(Allahümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihîne vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn) duası okunur.

Daha sonra göğe bakarak; (Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke) duasını okumalıdır.

Bundan sonra, bir veya iki, yahut üç defa, her birine Besmele çekerek İnnâ enzelnâ sûresini okumalıdır.”

Abdest alırken, abdest duaları okunmasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve okumalıdır. Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken Kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır.

***
Sual: Eshâb-ı kirama uymak vacib midir ve herkes doğrudan onların işlerine ve sözlerine uyabilir mi? Allahü teâlânın en çok sevdiği ibadet nedir?
Cevap: Eshâb-ı kirama uymak vâcibdir “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Eshâb-ı kiramın bildirdiği bir şey üzerinde kıyas yapmak câiz değildir. Fakat, bizim gibi mukallidlerin, yani ictihad derecesine yükselmemiş kimselerin, Eshâb-ı kiramın sözlerine uymaları câiz değildir. Eshâb-ı kiramın sözleri ve hareketleri, nassları ve kendi ictihadlarını gösterir. Bunları da, ancak ictihad derecesine yükselmiş olan derin âlimler anlayabilir. Mezheb imamlarımız, bunları anlamışlar ve anlayabileceğimiz kadar bizlere bildirmişlerdir. Görülüyor ki, Eshâb-ı kirama uymak isteyenlerin, Ehl-i sünnet âlimlerine uymaları lâzım gelmektedir.

İslâmiyeti bilmeyen cahil din adamlarının yanlış sözlerine ve Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumamış, bozuk düşünceli kimselerin taşkınlıklarına ve şaşkınların, herkesi şaşırtanların ve doğru yoldan kaymış olan zındıkların ve çürük akıllarına uyanların yaldızlı, parlak yazılarına aldanmamalıdır. İslâm âlimleri, bilgilerini Kur’ân-ı kerimden ve hadîs-i şeriflerden almışlardır. Bu sapıklar kendi kısa görüşlerine uyarak yazmakta ve konuşmaktadırlar. Bu reformculara ve bunları âlim sanıp, sözlerine, kitaplarına aldananlara yazıklar olsun! Bunlar, din ve iman hırsızlarıdır. Helalleri, haramları değiştiriyorlar. İslâmiyeti bozuyorlar.

Buhârîde yazılı hadîs-i şerifte, (Allahü teâlâ, kulum bana farzları yapmakla yaklaştığı gibi, başka hiçbir şeyle yaklaşamaz. Bana nafilelerle yaklaşan kulumu çok severim buyuruyor) buyuruldu. Bu hadîs-i şerif gösteriyor ki, Allahü teâlânın en çok sevdiği ibadet, farzlardır. Hadîs-i şerifte bildirilen nafileler, farzlarla birlikte yapılan nafilelerdir. Farzları yapıp, nafilelere de devam edenleri, Allahü teâlâ çok sever demektir. (Fâideli Bilgiler s. 437)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi